Algemene voorwaarden

Definities

Opdrachtgever: Een rechtspersoon, dan wel natuurlijk persoon, met wie de Opdrachtnemer een overeenkomst afsluit, dan wel met wie Opdrachtnemer overweegt een overeenkomst af te sluiten.
Opdrachtgever stelt een Opdrachtuitvoerder beschikbaar waarbij Opdrachtnemer als doorlener fungeert.

FlexTask: Opdrachtnemer, gevestigd te Haarlem en geregistreerd onder het nummer in de kamer van koophandel 73217662.

Opdrachtuitvoerder: de Opdrachtuitvoerder die de werkzaamheden uitvoert.

Overeenkomst: Overeenkomst tussen FlexTask en Opdrachtgever, waarin kernafspraken worden gespecificeerd aangaande te verrichten werkzaamheden. De kernafspraken van de werkzaamheden
worden omschreven in een Detacheringovereenkomst.

Detacheringovereenkomst: Een overeenkomst waar sprake is van een inzet op basis van actieve
bemiddeling door de FlexTask.

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en FlexTask.
1.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Opdrachtgever en FlexTask zijn overeengekomen.
1.3 Eventuele (leverings-)voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
1.4 De artikelen 7:414 BW tot en met 7:424 BW zijn op de rechtsverhouding tussen FlexTask en Opdrachtgever niet van toepassing.
1.5 Opdrachtuitvoerder zal zich houden aan de richtlijnen van Opdrachtgever en de bij zijn werkplek van toepassing zijnde huisregels.

2. Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst
2.1 Alle door FlexTask verstrekte offertes en daarin vermelde prijzen en condities worden steeds geheel vrijblijvend gedaan en hebben, tenzij anders wordt vermeld, een maximale geldigheidsduur van 31 dagen.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat deze door FlexTask voor akkoord ondertekend retour is ontvangen. Dit dient minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden te hebben plaatsgevonden. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de overeenkomst dient hij dit binnen 5 werkdagen (na ontvangst) kenbaar te maken. In dat geval is FlexTask gerechtigd de overeenkomst te annuleren zonder jegens Opdrachtgever op enigerlei wijze tot vergoeding verplicht te zijn.
2.3 Indien FlexTask geen ondertekend exemplaar van de overeenkomst aan Opdrachtgever retourneert, maar er desondanks mee instemt dat Opdrachtuitvoerder een aanvang met het uitvoeren van de werkzaamheden maakt, zal de overeenkomst rechtsgeldig zijn en zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

3. Looptijd en beëindiging van de opdracht
3.1 De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd verstrijkt, wanneer een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet of na het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling.
3.2 Indien de duur van een opdracht afhankelijk is gesteld van een toekomstige gebeurtenis of het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling is geen tussentijdse opzegging mogelijk.
3.3 Tussentijdse opzegging van een opdracht voor bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk indien dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. De opzegging dient te geschieden tegen het einde van de maand door middel van een aangetekende brief.
3.4 Indien en nadat in het kader van een opdracht voor bepaalde tijd een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet, een bepaalde overeengekomen doelstelling is bereikt of na het moment dat de overeengekomen tijd van de opdracht is verstreken, de opdracht stilzwijgend wordt voortgezet, wordt de opdracht geacht te zijn voortgezet met eenzelfde periode als genoemd in de opdrachtbevestiging.
3.5 FlexTask behoudt zich het recht voor om een Opdrachtuitvoerder op een opdracht te vervangen. Opdrachtgever zal contact opnemen met FlexTask indien en zodra te verwachten valt dat een ingezette Opdrachtuitvoerder, al dan niet tijdelijk, niet beschikbaar zal zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.
3.6 Opdrachten tussen FlexTask en Opdrachtgever kunnen worden ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop:
3.6.1 opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
3.6.2 opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt;
3.6.3 opdrachtgever door beslaglegging op de eigendommen van opdrachtgever, onder
3.6.4 curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest;
3.6.5 naar het oordeel van FlexTask inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden;
3.6.6 opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit de opdracht en/of deze algemene voorwaarden. Indien in geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd, ontbonden wordt vanwege voornoemde redenen heeft FlexTask onverkort recht op de overeengekomen vergoeding voor de resterende looptijd van de overeenkomst en ongeacht of zij kosten heeft bespaard door de ontbinding of anderszins.

4. Kwaliteit van de geleverde diensten
4.1 FlexTask staat ervoor in dat de werkzaamheden op vakbekwame wijze, naar beste inzicht en vermogen zullen worden uitgevoerd door Opdrachtuitvoerder en dat kennis en kunde van de Opdrachtuitvoerder voldoen aan de overeengekomen (of bij gebreke daarvan redelijkerwijze) in aanvraag verwoorde kennis.
4.2 Bij toerekenbaar tekortschieten van Opdrachtuitvoerder bij de uitoefening van de opdracht, is Opdrachtgever verplicht hiervan direct melding te maken bij FlexTask opdat er passend en adequaat gereageerd kan worden door FlexTask.
4.3 Eventuele obstakels die zich voordoen bij het verrichten van de werkzaamheden dienen Opdrachtuitvoerder en/of Opdrachtgever onverwijld te melden bij FlexTask. Onder obstakels wordt onder meer verstaan:
– Onvoldoende dan wel ongeschikte kennis, vaardigheden en/of ervaring van de betrokken Opdrachtuitvoerder;
– Onvoldoende ter beschikking stellen van de benodigde middelen door Opdrachtgever om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

5. Werktijden, vakantieplanning
5.1 Opdrachtuitvoerder zal zich houden aan de bij Opdrachtgever gebruikelijke werktijden.
5.2 Opdrachtuitvoerder zal werken overeenkomstig de bij FlexTask c.q. de bij Opdrachtgever geldende richtlijnen en de bij zijn werkplek van toepassing zijnde huisregels.
5.3 Eventueel door de Opdrachtuitvoerder op te nemen vakantiedagen zullen mede met Opdrachtgever worden afgestemd.

6. Veiligheid en aansprakelijkheid
6.1 Opdrachtgever is gehouden de werkzaamheden te laten verrichten met inachtneming van hetgeen bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet is gesteld.
6.2 Opdrachtgever is gehouden zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de Opdrachtuitvoerder in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Opdrachtgever is bekend met de verplichting ex artikel 7:658 lid 1 BW.
6.3 Opdrachtgever vrijwaart FlexTask tegen eventuele aanspraken van Opdrachtuitvoerder op grond van artikel 7:658 BW dan wel enige andere rechtsgrond voor zover de aanspraken zien op werkomstandigheden bij Opdrachtgever.
6.4 Opdrachtgever vrijwaart FlexTask tegen alle eventuele aanspraken van Opdrachtuitvoerder in verband met schade die deze lijdt doordat een aan Opdrachtuitvoerder toebehorende zaak is beschadigd of teniet is gegaan bij de uitvoering van de werkzaamheden voor Opdrachtgever.

7. Geheimhouding en relatiebeding
7.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding op gegevens die een vertrouwelijk karakter dragen. Bovendien geldt deze verplichting voor Opdrachtuitvoerder ook ten aanzien van alle gegevens met betrekking tot de werkzaamheden aan het Project. Deze bepaling blijft ook gelden na het beëindigen van de overeenkomst binnen de daarvoor geldende wettelijke richtlijnen.
7.2 Het is Opdrachtuitvoerder niet toegestaan tijdens de looptijd van de overeenkomst en binnen twaalf maanden na beëindiging hiervan, zonder schriftelijke toestemming van FlexTask, werkzaamheden voor Opdrachtgever en aan haar gelieerde ondernemingen, direct dan wel indirect te verrichten. Afwijkingen op dit beding dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

8. Intellectuele en industriële eigendom
8.1 FlexTask zal op verzoek van Opdrachtgever, en slechts zover mogelijk, zich inspannen om te bewerkstelligen c.q. te bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden, waaronder onder meer begrepen verslagen, rapporten, begrotingen, tekeningen, schetsen, bestekken en andere bescheiden; modellen en computerbestanden die de Opdrachtuitvoerder in het kader van de opdracht heeft vervaardigd, toekomen respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan Opdrachtgever.
8.2 FlexTask behoudt zich het recht voor om alle haar ter beschikking gestelde zaken in het kader van de opdracht onder zich te houden totdat Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst alsmede alle vorderingen van FlexTask wegens niet nakoming van de overeenkomst door Opdrachtgever volledig heeft voldaan.
8.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 8.1 van deze voorwaarden behoudt FlexTask zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Alle door FlexTask verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, werkwijzen, (model-)contracten en andere geestesproducten van FlexTask en dat in de ruimste zins des woords, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de wederpartij en mogen niet door hem, al dan niet door inschakeling van derden, zonder voorafgaande toestemming van FlexTask worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

9. Inleners of Ketenaansprakelijkheid
9.1 Ter voorkoming van mogelijke inleners- en/of ketenaansprakelijkheid, garandeert FlexTask aan Opdrachtgever dat:
9.1.1 Opdrachtgever niet zal worden aangesproken om over te gaan tot betaling aan de Belastingdienst van loonheffingen en/of omzetbelasting, die verbonden zijn aan de inzet van Opdrachtuitvoerder in het kader van een overeenkomst met FlexTask;
9.1.2 FlexTask geen betalingsachterstanden heeft (of in de afgelopen 3 jaar heeft gehad) bij de Belastingdienst;
9.1.3 zijn administratie juist en compleet is, dat deze zorgvuldig zal worden bijgehouden gedurende de looptijd van de opdracht en – na afloop van de opdracht – zorgvuldig zal worden bewaard overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften.
9.2 FlexTask vrijwaart Opdrachtgever volledig en onherroepelijk voor alle schade die Opdrachtgever lijdt of zou kunnen lijden, indien één van de hierboven weergegeven garanties niet, of niet-volledig juist blijkt te zijn.
9.3 Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal FlexTask aan Opdrachtgever bewijsstukken overleggen, waaruit de juistheid en volledigheid van de in lid 1 van dit artikel weergegeven garanties blijkt.

10. Overmacht
10.1 FlexTask is niet gehouden tot de uitvoering van de overeenkomst en gerechtigd zich ter zake op overmacht te beroepen wanneer de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden die redelijkerwijze buiten haar wil liggen. Onder overmacht worden mede, maar niet uitsluitend, begrepen ziekte van de Opdrachtuitvoerder (-s) die de werkzaamheden in het kader van de opdracht verricht of zou gaan verrichten en zover deze redelijkerwijs niet te vervangen is door andere, op dat moment beschikbare, Opdrachtuitvoerders van FlexTask.
10.2 Ingeval van overmacht aan de zijde van FlexTask worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan 3 (drie) maanden zijn zowel FlexTask als Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet-uitvoerbare gedeelte te ontbinden.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Uitgezonderd de situatie zoals in artikel 10 beschreven, garandeert FlexTask dat zij de overeengekomen Opdrachtuitvoerder aan het begin van de overeengekomen werkzaamheden ter beschikking stelt aan Opdrachtgever. Voor het overige behelzen alle verplichtingen van FlexTask een inspanningsverplichting. FlexTask kan geen enkel resultaat garanderen.
11.2 Opdrachtnemer en/of Opdrachtuitvoerder zijn verplicht om ter zake van mogelijke aansprakelijkheid, voor eigen rekening, een deugdelijke verzekering af te sluiten.
11.3 Bij schade wegens toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad is/zijn Opdrachtgever
en/of Opdrachtuitvoerder hoofdelijk jegens Opdrachtnemer aansprakelijk voor alle daaruit
voortvloeiende schade.
11.4 FlexTask is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk, voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, waarvan kan worden gesproken indien FlexTask niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij uitvoering van de overeenkomst.
11.5 Indien door of in verband met het verrichten van diensten door FlexTask of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor FlexTask aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door FlexTask afgesloten (algemene) aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat FlexTask in verband met die verzekering draagt.
11.6 FlexTask is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, lichamelijk letsel, beschadigingen/verminking van (materiele) zaken en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
11.7 De aansprakelijkheid van FlexTask ontstaat slechts indien Opdrachtgever haar daarbij deugdelijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn van minimaal 10 (tien) werkdagen ter zuivering van de tekortkoming heeft gegeven en FlexTask ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten zodat FlexTask in staat is adequaat te reageren.
11.8 Aansprakelijkheid beperkende of uitsluitende voorwaarden, die in verband met de opdracht aan FlexTask door FlexTask kunnen worden tegengeworpen, kunnen door Opdrachtuitvoerder eveneens aan Opdrachtgever worden tegengeworpen.
11.9 Opdrachtgever vrijwaart FlexTask tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die samenhangen met de uitvoering van de werkzaamheden die door Opdrachtuitvoerder bij Opdrachtgever zijn uitgevoerd, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van opzet of grove schuld van FlexTask.

12. Honorarium
12.1 Het honorarium wordt vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren en op basis van het uurtarief zoals vastgelegd in de Detacheringsovereenkomst.
12.2 Het honorarium is exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
12.3 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium (fixed price) overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
12.4 In geval van verhoging van het honorarium dan we de loonkosten van de Opdrachtuitvoerder als gevolg van (een wijziging van) een overheidsmaatregel en/of ander verbindend voorschrift en/of als gevolg van wijziging van sociale lasten en/of fiscale wetgeving, en/of CAO is FlexTask gerechtigd het honorarium dienovereenkomstig aan te passen.
12.5 FlexTask is voorts gerechtigd het honorarium aan te passen in verband met de verhoging van de beloning van de Opdrachtuitvoerder per 1 januari van enig kalenderjaar (al dan niet op basis van het CBS-indexcijfer voor de gezinsconsumptie).
12.6 Een aanpassing van het honorarium wordt door FlexTask zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Opdrachtgever bekendgemaakt.
12.7 FlexTask is verantwoordelijk voor de inhouding van afdrachten premies werknemersverzekeringen en loonheffing.

13. Wijze van facturering
13.1 FlexTask factureert op basis van de door de Opdrachtuitvoerder opgestelde urenstaten, tenzij sprake is van een vast honorarium.
13.2 Alleen op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever zal er gefactureerd worden op basis van door Opdrachtgever voor akkoord getekende schriftelijke urenstaten. Door ondertekening van deze urenstaten verklaart Opdrachtgever dat deze juist en volledig zijn ingevuld.
13.3 Indien Opdrachtgever de urenstaten niet ondertekent dan wel nalatig is de urenstaten van de Opdrachtuitvoerder voor akkoord te ondertekenen en niet binnen 5 werkdagen na de desbetreffende werkzaamheden zelf een – naar zijn mening correct ingevulde – urenstaat aan FlexTask heeft verstrekt, is FlexTask bevoegd zelf het aantal door de Opdrachtuitvoerder gewerkte uren bindend vast te stellen, waarbij de overeengekomen arbeidsomvang als uitgangspunt zal dienen.
13.4 FlexTask zal op verzoek van Opdrachtgever de volgende documenten verstrekken:
13.4.1 een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
13.4.2 bewijsstuk over de contractverhouding tussen FlexTask en de in te zetten Opdrachtuitvoerder.

14. Betalingen
14.1 Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum en zonder dat Opdrachtgever zich kan beroepen op enig recht op verrekening, opschorting of anderszins inhouding, te zijn bijgeschreven op het door FlexTask genoemde rekeningnummer.
14.2 Betalingen aan en/of het verstrekken van (een) voorschot(ten) aan een Opdrachtuitvoerder zijn niet toegestaan en zullen nimmer tot vermindering van de vordering van FlexTask leiden.
14.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de vervaldatum, zonder dat FlexTask tot enige ingebrekestelling of sommatie verplicht is. In zodanig geval is Opdrachtgever over het verschuldigd gebleven bedrag rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.
14.4 Indien FlexTask overgaat tot het nemen van maatregelen ter incasso van de vordering is Opdrachtgever gehouden FlexTask alle ter zake gemaakte kosten te vergoeden. Daaronder zijn begrepen alle vergoedingen aan de ter zake ingeschakelde derden en alle kosten die FlexTask binnen de eigen organisatie maakt en die in redelijkheid geheel of gedeeltelijk aan de desbetreffende maatregelen kunnen worden toegerekend. Alsdan heeft FlexTask de keuze de hierbij gemaakte kosten gespecificeerd van Opdrachtgever te vorderen of die kosten forfaitair te bepalen op 20% van het ten onrechte onverschuldigd gebleven bedrag.
14.5 Klachten omtrent een factuur moeten binnen 8 kalenderdagen na de dagtekening van de factuur schriftelijk bij FlexTask te zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de klacht rust bij Opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een klacht laat de betalingsverplichting van Opdrachtgever onverlet

15. Overname personeel
15.1 Partijen zullen zich onthouden van het doen van aanbiedingen aan, (indirect) inhuren van en/of in dienst nemen van elkaars medewerkers, die met de uitvoering van de opdracht zijn belast, anders dan na voorafgaand overleg en met wederzijdse toestemming per geval, zulks op straffe van een dadelijk door getroffen partij opeisbare boete ad € 50.000,00 per Opdrachtuitvoerder/medewerker.
15.2 Opdrachtgever mag tijdens de uitvoering van de opdracht door Opdrachtuitvoerder alsmede binnen één jaar na beëindiging van de opdracht met Opdrachtuitvoerder en/of FlexTask geen der personen die vanuit FlexTask betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de opdracht in dienst nemen, met deze personen over indiensttreding onderhandelen, inhuren, werkzaamheden laten verrichten en/of (in)directe overeenkomsten gericht op inhuur/werkzaamheden aangaan, zulks op straffe van een direct opeisbare boete door Opdrachtgever aan FlexTask te betalen ad € 50.000,- per Opdrachtuitvoerder/medewerker.

16. Toepasselijk recht
16.1 Deze overeenkomst wordt in alle onderdelen beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Nederlands recht; alle geschillen die zich in verband met deze overeenkomst mochten voordoen, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van FlexTask.

17. Wijziging van de voorwaarden
17.1 Elke wijziging van deze voorwaarden is slechts bindend indien tussen partijen schriftelijk overeengekomen.